เลือกหน้า

ประวัติ

            ชมรมห้องสมุดสีเขียว ได้รับการจัดตั้งเป็นชมรมที่ 9 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 โดยมอบหมายให้
นางอารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ประธานชมรมห้องสมุดสีเขียว ดำเนินการเสนอชื่อที่ปรึกษาและคณะกรรมการชมรม และร่างข้อบังคับชมรมฯ เพื่อเสนอสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ (ที่มา: รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 4/2563 วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563
ณ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ )

            ชมรมห้องสมุดสีเขียว เกิดขึ้นจากเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว โดยในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6 (ประจำปี 2562) วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ชั้น 7 ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ประชุมเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่องขอจัดตั้งชมรมห้องสมุดสีเขียว ภายใต้สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนงานห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวตามมาตรฐานที่กำหนด ดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว (ตามคำสั่งสมาคมฯ ที่ 8/2564 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564) บริหารจัดการชมรมฯ ภายใต้ข้อบังคับชมรมห้องสมุดสีเขียว พ.ศ.2563

     “เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว”  หรือ หน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว  เป็นเครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุดที่ให้ความสนใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้มีการลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาสารสนเทศและให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานความร่วมมือ โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดให้มีการลงนามความร่วมมือ เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 การดำเนินงานเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ด้วยความร่วมมือของสมาชิกเครือข่าย ผู้บริหาร และความสนับสนุนของที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาห้องสมุดบนเส้นทางสีเขียวอย่างยั่งยืน

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com