เลือกหน้า

รายชื่อห้องสมุดที่ผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว

(ผลการตรวจประเมินมีอายุ 3 ปี โดยนับปีที่สมาคมฯ ประกาศรับรอง เป็นปีที่ 1)

 • ห้องสมุดที่ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2559
 1. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 4. สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 5. ศูนย์สารสนเทศ (หอสมุด) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 6. ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 7. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 8. หอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 9. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 10. ห้องสมุด กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 11. โรงเรียนสา จังหวัดน่าน
 • ห้องสมุดที่ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2560
 1. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
 2. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
 3. สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 4. สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 5. หอสมุดปรีดี พนมยงค์ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 6. งานห้องสมุด กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา
 7. งานห้องสมุด กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
  เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 • ห้องสมุดที่ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2561
 1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 2. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 4. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 5. สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 6. สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 7. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
 8. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 9. หอสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
 10. ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
 • ห้องสมุดที่ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2562
 1. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 3. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ห้องสมุดที่ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2563
 1. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 4. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 5. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
 6. ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง
 • ห้องสมุดที่ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2564
 1. สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ใหม่)
 2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ต่ออายุ)
 3. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ต่ออายุ)
 4. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (ต่ออายุ)
 • ห้องสมุดที่ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2565
 1. ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ใหม่)
 2. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร (ต่ออายุ)
 3. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา (ใหม่)
 4. ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ใหม่)
 5. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ต่ออายุ)
 6. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ต่ออายุ)
 7. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ต่ออายุ)
 8. สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ใหม่)
 9. งานห้องสมุด กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (ต่ออายุ)
 • ห้องสมุดที่ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 2566

1. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ต่ออายุ)
2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ต่ออายุ)
3. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ต่ออายุ)
4. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ต่ออายุ)
5. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ใหม่)
6. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ใหม่)

 

 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com