เลือกหน้า

สมัครสมาชิกชมรมห้องสมุดสีเขียว

ช่องทางการสมัครสมาชิกใหม่/เพิ่มชมรม

ช่องทางที่ 1(ช่องทางหลัก) สมัครสมาชิกออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สมาคมฯ(บุคคล/นิติบุคคล) “คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิกใหม่/เพิ่มชมรม” หรือ
ช่องทางที่ 2 ดาวน์โหลดใบสมัครมากรอกข้อมูล และส่งให้ทางสมาคมฯ(บุคคล/นิติบุคคล) “ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกใหม่/เพิ่มชมรม”

ยืนยันการสมัครสมาชิก(นิติบุคคล) / ยืนยันการสมัครสมาชิก(บุคคล)

อัตราค่าสมัครสมาชิก
ประเภทสมาชิกอัตราค่าสมาชิกการออกใบเสร็จ
สามัญ บุคคลตลอดชีพ2,000ออกใบเสร็จในนามบุคคล
สามัญ บุคคลรายปี500
วิสามัญ บุคคลตลอดชีพ2,000
วิสามัญ บุคคลรายปี500
นิติบุคคล ตลอดชีพ4,500ออกใบเสร็จในนามหน่วยงาน
นิติบุคคล รายปี1,500

การชำระเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาคลองจั่น
ชื่อบัญชี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ-ธุรกิจ
เลขที่บัญชี 113-221-984-8

หมายเหตุ

1.กรณีสมัครผ่านช่องทางที่ 1 (ช่องทางหลัก) กรุณาแนบไฟล์หลักฐานแจ้งการชำระเงินส่งกลับมาที่สมาคมฯ ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์
   กรณีสมัครผ่านช่องทางที่ 2 กรุณาส่งหลักฐานแจ้งการชำระเงินกลับมาที่สมาคมฯ ทาง e-mail: tla2497@yahoo.com หรือ ทางไลน์สมาคมฯ Line ID : tla2497
2.หากสมัครในนามหน่วยงาน กรุณาใส่ชื่อบรรณารักษ์ หรือบุคคลสำหรับติดต่อกับสมาคมห้องสมุดฯ
3.หากสมัครในนามบุคคลกรุณากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และหากสมัครในนามนิติบุคคลกรุณากรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เนื่องจากหากไม่กรอก ทางสำนักงานฯ จะออกใบเสร็จรับเงินให้ไม่ได้
4.สมาชิกที่เปลี่ยนชื่อ นามสกุล ย้ายที่อยู่หรือสำนักงาน หรือย้ายสังกัด ต้องแจ้งให้สำนักงานสมาคมฯ ทราบ
5.หากต้องการเป็นสมาชิกชมรมที่ 2 หรือมากกว่า ชำระค่าเพิ่มในอัตราปีละ 100 บาท ตลอดชีพ 600 บาท
6.หลังจากสมัครสมาชิกกับทางสมาคมฯ เรียบร้อยแล้วท่านสามารถยืนยันการสมัครสมาชิกกับทางชมรมได้ที่ ยืนยันการสมัครสมาชิกของชมรมห้องสมุดสีเขียว

สิทธิพิเศษของสมาชิก

1.ได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพของชมรมฯ
2.ได้รับส่วนลดในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่จัดโดยชมรมฯ
3.ได้รับบริการต่าง ๆ จากชมรมฯ เช่น การให้คำปรึกษาและแนะนำ การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
4.มีส่วนร่วมในการบริหารชมรมฯ การพัฒนาวิชาชีพ และบริการทางวิชาการแก่สังคม อันแสดงถึงความรู้ความสามารถของท่าน
5.ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว

คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น และสอนหรือเคยสอนวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสามปี

คุณสมบัติของสมาชิกวิสามัญ

1. เป็นหรือเคยเป็นผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุด
2. เป็นนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. เป็นผู้สนใจเกี่ยวกับห้องสมุด กิจการในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ หรือสารนิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com