เลือกหน้า
ที่หมายเลขสมาชิกชื่อ-สกุลหน่วยงานประเภทสมาชิก
1 0708 นาง พรพิมล มโนชัยมหาวิทยาลัยมหาสารคามบุคคลตลอดชีพ
2 2417 นางสาว ปิยธิดา มงคลเนตร์มหาวิทยาลัยมหิดลบุคคลตลอดชีพ
3 2422 นาย พงศ์พัฒน์ มั่งคั่งบริษัทอินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัดบุคคลตลอดชีพ
4 2426 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นิติบุคคล ตลอดชีพ
5 0287 นางสาว พรจิตต์ หมีงามมหาวิทยาลัยมหิดลบุคคลตลอดชีพ
6 0377 นางสาว รุ้งทิพย์ ห่อวโนทยานบุคคลตลอดชีพ
7 1034 นางสาว พิณทิมา เลิศสมบูรณ์บุคคลตลอดชีพ
8 1078 นาง แสงเดือน อุบลศรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บุคคลตลอดชีพ
9 1101 ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บุคคลตลอดชีพ
10 1110 ดร. มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระบุคคลตลอดชีพ
11 1195 นาง ดาวรัตน์ แท่นรัตน์มหาวิทยาลัยรังสิตบุคคลตลอดชีพ
12 1305 นาง ปิยวรรณ คุสินธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีบุคคลตลอดชีพ
13 2023 นางสาว กำไล ลิ่มสอนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมบุคคลตลอดชีพ
14 2346 นาย ทวีศักดิ์ แก้วบุรีบุคคลตลอดชีพ
15 2350 นางสาว ธนาภรณ์ ฉิมแพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิสามัญบุคคลตลอดชีพ
16 2351 นางสาว เพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิสามัญบุคคลตลอดชีพ
17 2440 สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติบุคคล ตลอดชีพ
18 0405 นาง วรนุช สุนทรวินิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสามัญ บุคคลตลอดชีพ
19 2166 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นิติบุคคลตลอดชีพ
20 2408 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา นิติบุคคลตลอดชีพ
21 2444 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา นิติบุคคลตลอดชีพ
22 2441 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นิติบุคคลตลอดชีพ
23 2399 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิติบุคคลตลอดชีพ
24 2442 นาย อำพัน เหล่าสุนทรบุคคลตลอดชีพ
25 2445 ศูนย์เรียนรู้และหอสมุดฯ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นิติบุคคลตลอดชีพ
26 2167 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล นิติบุคคลตลอดชีพ
27 2172 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นิติบุคคลตลอดชีพ
28 2452 นาย ณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิสามัญบุคคลตลอดชีพ
29 2455 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นิติบุคคลตลอดชีพ
30 2447 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นิติบุคคลตลอดชีพ
31 2465 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นิติบุคคลตลอดชีพ
32 2425 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นิติบุคคลตลอดชีพ
33 2466 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม นิติบุคคลตลอดชีพ
34 2467 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นิติบุคคลตลอดชีพ
35 2468 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร นิติบุคคลตลอดชีพ
36 2180 กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิติบุคคลตลอดชีพ
37 2481 สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิติบุคคลตลอดชีพ
38 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี นิติบุคคลรายปี
39 2495 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นิติบุคคลตลอดชีพ
40 นางสาว แสงเดือน คำมีสว่างบุคคลตลอดชีพ
41 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นิติบุคคลรายปี
42 2501 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นิติบุคคลตลอดชีพ
43 2499 นางสาว จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์สามัญบุคคลตลอดชีพ
44 2476 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นิติบุคคลตลอดชีพ
45 2381 ศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นิติบุคคลตลอดชีพ
46 2333 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีสุภา นาคธนสามัญบุคคลตลอดชีพ
47 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร นิติบุคคลตลอดชีพ
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นิติบุคคลตลอดชีพ
49 1964 นางสาว กนกวรรณ บัวงามสามัญบุคคลตลอดชีพ
50 1632 นาง สมปอง มิสสิตะสามัญบุคคลตลอดชีพ
51 2527 ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร นิติบุคคลตลอดชีพ
52 2528 ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร นิติบุคคลตลอดชีพ
53 2529 ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร นิติบุคคลตลอดชีพ
54 2539 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นิติบุคคลตลอดชีพ
55 2543 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นิติบุคคลตลอดชีพ
56 2544 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นิติบุคคลตลอดชีพ
57 0683 นาง รุ่งเรือง สงเคราะห์สามัญบุคคลตลอดชีพ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com