เลือกหน้า

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมนา “ความท้าทายของห้องสมุดสู่ความยั่งยืน และ Carbon Neutrality”


by

ที่คำนำหน้าชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1 นาย วิรุฬห์ ศรีนัตนกมล โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์
2 นาย ชัยกฤต อินทะโส โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
3 นางสาว สาธิศินี สาธรราษฎร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
4 นาง สุนันทา บุญเอนก โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
5 นางสาว อาทิตยา กองพิลา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
6 นางสาว กชพร รักษากุลภักดี โรงเรียนสา
7 นางสาว เกศินี มีรักษ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
8 นาง เพ็ญพิชชา เข็มเงิน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
9 นางสาว ปวีณา เครือนิล กรมวิทยาศาสตร์บริการ
10 นางสาว ปัทมา นพรัตน์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
11 นางสาว พนารัตน์ มอญใต้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
12 นางสาว สุวศรี เตชะภาส กรมวิทยาศาสตร์บริการ
13 นางสาว ทิพย์วาที กกรัมย์ หอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
14 นาย ชัย ปทุมานุสรณ์ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
15 นางสาว รุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน คณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว
16 นางสาว กัลยา ยังสุขยิ่ง สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17 นาย วิโรจน์ ลาภทรัพย์ทวี ฝ่ายบริการข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18 นางสาว วิภา จารีวงศ์ไพบูลย์ ศูนย์สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19 นางสาว กชกร สัจภาพพิชิต ศูนย์สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20 นางสาว ศิริพร คำยาด ศูนย์สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21 นางสาว กันตา วังกอเพชร สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22 นางสาว ณิชา ทองธราดล สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23 นางสาว นิพา แซ่อึ่ง สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24 นาย นิมิต บุญมานะ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25 นางสาว พลอยณพัชร์ ศิริวีรณัฐ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26 นางสาว พิมพ์นภา อมฤตวรชัย สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27 นาง ระเบียบ แสงจันทร์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28 นางสาว ระวิภร พิมพขันธ์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29 นาง วราวรรณ วีร์วรวงศ์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30 นาง ศิริลักษณ์ สุตันไชยนนท์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
31 นางสาว ชลทร วีระศักดิ์ หอสมุด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
32 นาง มัฑนา สุวรรณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
33 นางสาว สมใจ ศรีปาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
34 นาง สมร อุ่นวิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก
35 นางสาว มาลี ใจตั้ง งานห้องสมุด กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
36 นางสาว พรพรรณ เกิดจั่น งานห้องสมุด กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
37 นางสาว ทิวา อุ่นแก้ว งานห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
38 นาย วรินทร ศรีนวล งานห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
39 นาง อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
40 นางสาว อโณทัย ทรัพย์มาก สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
41 นางสาว นภัสมน แทนเพชร สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
42 นางสาว ธนาภรณ์ ฉิมแพ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
43 นางสาว อโนทัย เหมี้ยงหอม ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
44 นาง ศศิประภา แสงพงษ์ชัย งานบริการสารสนเทศ ฝ่ายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
45 นาง เพชรรัตน์ หนูนิ่ม งานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
46 นาง กาญจนี จันทร์บุญเรือง งานสารสนเทศล้านนาและภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
47 นางสาว พนิตพร สมคิด ฝ่ายสารสนเทศล้านนาและภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
48 นางสาว ญากันต์ณัฐ เย็นสถิตย์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
49 นางสาว ธนาภรณ์ วัฒนะประกรณ์กุล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
50 ชาตรี พูลสุภา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
51 นางสาว ระวีวรรณ บุญรอด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
52 นาย รุ่งนิรันดร์ ธนันชัย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
53 นาง เพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
54 นางสาว เรณุกา สันธิ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
55 นางสาว แพรวนภา ศรีวรรณตัน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
56 นาง กชพร ศรีพรรณ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
57 นางสาว กุลประวีณ์ พรหมอารีย์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
58 นาง จิราภรณ์ หาบุญ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
59 นางสาว จุฑามาศ บัวเงา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
60 นางสาว ชนันท์ฐิดา ผะสม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
61 นางสาว ชัณษา สีแดง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
62 นางสาว ชิดชนก เจริญสุข สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
63 นางสาว ฐิติรัตน์ ตันติวัฒน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
64 นางสาว ณัชชา สมปรารถนา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
65 นาง ดารา ชัยเพ็ชร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
66 นางสาว ธัญชนก ศศิธร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
67 นางสาว พัชรินทร์ เป็งปิง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
68 นางสาว พัฑรา พนมมิตร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
69 นางสาว พิรพร จันทร์แปง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
70 นางสาว รุ้งสินี เขียวงาม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
71 นาง วชิราภรณ์ วงศ์วาณิชภักดิ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
72 นาย วัชรินทร์ บุญมา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
73 นาง วัลลภา เตชะวัชรีกุล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
74 นางสาว ศุภวรรณ อาจกล้า สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
75 นาง สดศรี กันทะอินทร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
76 นางสาว สุรีย์วรรณ สรรพสิงห์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
77 นาย อธิวัฒน์ คงสินสุขไพศาล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
78 นาง อภิรสิกาณ์ เวชพร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
79 นางสาว อลิษา มหาเพชรไพบูลย์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
80 นางสาว อัจฉรีย์ อินเทพ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
81 นางสาว อาภินานันท์ ศรีมา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
82 นาง อุไร เสียงเพราะ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
83 นางสาว อารีรัตน์ ไชยวงศ์ ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
84 นางสาว มัลลิกา กาญจนากร ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
85 นางสาว วรินนิสา แจ้งสว่าง ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
86 นางสาว ดิษวรรณ สุทัศน์สันติ ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
87 นาง ปิ่นทอง สันติภาพ ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
88 นาย จิรัฏฐ์ ปิ่นสุวรรณ ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
89 นางสาว ภิญญาพัชญ์ ญานะคำ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
90 นาง นันทยา ปันเทียร สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
91 นาง พิมพ์วิไล ศรคำมูล สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
92 นางสาว ภณัชรา สุริมล สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
93 นางสาว วรรธนันทพร วิลัยรักษ์ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
94 นางสาว วราภรณ์ กุลทอง สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
95 นาง สายทอง วงค์ลอดแก้ว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
96 นางสาว หวานใจ เจริญเมือง สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
97 นางสาว อรุณรัตน์ วงค์ฉายา สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
98 นาย วิชชนน วศินเมธากูร สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
99 นางสาว นวรัตน์ โพธิ์เขียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
100 นางสาว จันทร์เพ็ญ กัลยาวงษ์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
101 นางสาว ปัทมาศ วิชัยศิริมงคล สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
102 นาง กรองทิพย์ อังกูรสุรารักษ์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
103 นาย ชยา ปุญญเดโช สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
104 นาย บัญญัติ แกล้วณรงค์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
105 รศ.ดร. พยุง มีสัจ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
106 นางสาว พรหมภัสสร กลางประพันธ์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
107 นางสาว ลัดดาวัลย์ อู่แสงทอง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
108 นาย สุชาติ โพธิ์ศรี สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
109 ผศ. ดร. วาทินี นุ้ยเพียร สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
110 นางสาว ณัฏฐนันท์ บัวเอี่ยม สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
111 นาย สรณ์พงษ์ ยานสาลี สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
112 นางสาว กัญญาภัทร ชูพุทธพงษ์ แผนกงานห้องสมุด วานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
113 นาง รัชดาพร บุญไมตรี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
114 นาง เพ็ญชนก วีรชัยสุนทร ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
115 นาง คนึงนิตย์ หีบแก้ว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
116 นาย จักรี รังคะวัต ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
117 นางสาว จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
118 น.ส. ณัชชา บวรพานิชย์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
119 อาจารย์ ดร. ณัฏฐญา เผือกผ่อง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
120 นาง ดวงใจ กาญจนศิลป์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
121 นางสาว ธันยกานต์ สินปรุ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
122 นาง ธารนที กรมโพธิ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
123 นางสาว นงลักษณ์ จันตา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
124 นางสาว ประไพพิศ บูรณะธารารัตน์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
125 นางสาว ยุพาพร ประกอบกิจ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
126 นาย บดินทร์ ยางราชย์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
127 นาง โชติกา ลายทิพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักหอสมุด
128 นางสาว กัลย์ธีรา ทาเขียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักหอสมุด
129 นาย อริสมันต์ แสนอุโมงค์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
130 นางสาว เบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
131 นางสาว เพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
132 นาง เยาวภา เขื่อนคำ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
133 นางสาว โสฬส จันพะโยม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
134 นาย ไพสน พระกำ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
135 นางสาว กัญญภัทร เขื่อนคำ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
136 นางสาว กาญจน์หทัย ศรีบุญเรือง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
137 นาง จิณาภา ใคร้มา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
138 นางสาว ชนิดาภา ฟูไชย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
139 นางสาว ฐิติชญาณ์ ก๋าคำ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
140 นาย ณรงณ์ ณรงค์ชัยปัญญา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
141 นาย ณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
142 นาย ณัฐพล ชมชวน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
143 นางสาว นงลักษณ โปงหาญ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
144 นาง พิทยา สุนทราวงศ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
145 นาย มนตรี ทวีนพรัตน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
146 นางสาว มนัสดา อุตรสัก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
147 นางสาว ลัญฉ์พิชา พิมพา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
148 นางสาว ศิริพร ยาวิชัย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
149 นางสาว สุกัญญา อิ่นแก้ว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
150 นาย อเสกข์ เพ็ชรเฟื่อง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
151 นาย อภิสิทธิ์ พระมาลา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
152 นาง อริศรา สิงห์ปัน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
153 นางสาว วราพร เขื่อนแก้ว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
154 นางสาว อรวรรณ สุรักษ์ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
155 นางสาว ดาวนภา สุยะนนท์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
156 นาง ณัฐิดา หนุ่มเพชร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
157 นาย เฉลิมพล นารี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
158 นางสาว เมธยา เสามะลี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
159 นางสาว กฤติกา สุนทร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
160 นางสาว กุลณสร อ้วนไตร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
161 นาง จรูญลักษณ์ นารี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
162 นาง ทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
163 นาย ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
164 นาง พิมญาดา วงศ์แสนแก้ว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
165 นางสาว ยศยาดา สิทธิวงษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
166 นาง ยุพา ดวงพิมพ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
167 นาง ยุภาพร ทองน้อย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
168 นาง สีรุ้ง พลธานี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
169 นาง อุบล ใจตาง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
170 นาย สันติราชย์ เลิศมณี ห้องสมุด ฝ่ายงานบริการ มหาวิทยาลัยชินวัตร
171 นาง สุกัญญา ปัญญาอิ่นแก้ว ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
172 นางสาว วรวลัญช์ หน่อคำ ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
173 นาย อัมรินทร์ แจ่มจำรัส ศูนย์เรียนรู้และหอมสุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
174 นางสาว เจียรไน จันทร์จวง ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
175 นาง ไพจิตร เกิดอยู่ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
176 นางสาว ขนิษฐา ภมรพิพิธ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
177 นาย ชัยวุฒิ บุตตัสสะ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
178 นางสาว ชูชีพ มามาก ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
179 นาง ปัทมพร โพนไสว ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
180 นางสาว พงษ์เนต สถิตย์พงษ์ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
181 นาง พัชรินทร์ จาริยะ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
182 นางสาว วโรทัย ฉัตรวิรุฬห์ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
183 นาย วรวิช พุฒิวิสารทภาคย์ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
184 นาง วลัยภรณ์ สร้อยอุดม ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
185 นาง ศิริพร แป้นสุวรรณ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
186 นาย สัญญา ประกอบผล ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
187 นาง สุดารัตน์ ขำภักตร์ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
188 นาง ภารดี ธนูญศักดิ์ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
189 นางสาว กฤตยา สุนพงษ์ศรี ศูนย์เรียนรู้และหอสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
190 นาย นพรุจ พูลเกษร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
191 นาย เกดิษฐ เกิดโภคา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
192 นางสาว กิ่งกาญจน์ สิงห์กวาง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
193 นาง ชนัญชิดา ม่วงทอง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
194 นาย พีระ สำเภาเงิน สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
195 นางสาว จุฬาลักษณ์ บุญกุศล สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
196 นางสาว เกษร จันทร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
197 นาย เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
198 นางสาว จรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
199 นางสาว จารุวรรณ นาคสุริวงษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
200 นาย ชัยยศ ปานเพชร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
201 นาง ตุลญา รวิชญานนท์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
202 นางสาว ธัญลักษณ์ ธนประสิทธิ์พัฒนา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
203 นาง นิตยา ปานเพชร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
204 นางสาว นิลุบล โรจน์สัตตรัตน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
205 นาย ปวเรศ นวลแก้ว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
206 นาง วงเดือน เจริญ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
207 นางสาว วนิดา ศรีนามาตย์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
208 นาง สมหมาย ลิ้มปิติพานิชย์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
209 นาง สิริกร งามสำเร็จ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
210 นางสาว สุนันท์ วิหครัตน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
211 นางสาว อังศุรัตน์ ระยา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
212 นางสาว สุกานดา ปลื้มจิตต์ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
213 นาย อรทัย นาสวน สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
214 นาย เปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
215 นางสาว ประกายรัตน์ ใจเที่ยง มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
216 นาย สมมาศ สมใจนึก มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
217 นางสาว สุกฤตา วงศ์ภาคำ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
218 นาง ยุวภา เกตุแก้ว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
219 นาย ธีรพงศ์ น้อยคูณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
220 นาง วิภาดา เพชรพรหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
221 นางสาว นันทนิจ ศรีหานารถ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
222 นาย สมจิต รัตนสวนจิก สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
223 นาง เอื้ออารีย์ ปานพิมพ์ใหญ่ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
224 นาง กรรณิการ์ ภูผาธรรม สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
225 นาง กาญจนา น้อยฤทธิ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
226 นาย จตุพล รัชเรืองวงศ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
227 นาง จีรกาญจน์ เต็มพรสิน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
228 นาง ชนัญชิดา สุวรรณเลิศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
229 นาง ณัฐพร เดชชัย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
230 นางสาว น้ำลิน เทียมแก้ว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
231 นาง ประนอม นามษร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
232 นาง ปาริชาติ รัตนปกรณ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
233 นาง ผกานุช เหล่าพิเดช สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
234 นาง รุ่งเรือง สงเคราะห์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
235 นางสาว รุ่งฤดี ภูชมศรี สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
236 นางสาว รุจิรา เหลืองอุบล สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
237 นาง วิราวรรณ ศิริวงษ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
238 นาย สุทธิพงษ์ พายุบุตร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
239 นาง อรุษยา หล้าวงศ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
240 นางสาว พรศรี สุขการค้า สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
241 นาง เยาวรัตน์ บางสาลี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
242 นาง จุรีรัตน์ เกลี้ยงแก้ว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
243 นางสาว นริสา ทองนพรัตน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
244 นาง นฤมล พฤกษศิลป์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
245 นางสาว ประทีป ขินบดี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
246 นางสาว พรทิพย์ พูนขุนทด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
247 นางสาว รัตนาภรณ์ กาศโอสถ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
248 นางสาว วราภรณ์ ศรีโพธิ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
249 นางสาว ศิริรัตน์ พวงร้อย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
250 นางสาว สุรีรัตยา บุญแสนแผน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
251 นาง ดาวรัตน์ แท่นรัตน์ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต
252 นางสาว อมรรัตน์ สาระไพฑูรย์ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต
253 นางสาว ลมัย ประคอนสี สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิต
254 นางสาว สร้อยนภา ศรีอัมพร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
255 นาง เรวดี วงษ์สุวรรณ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
256 นางสาว ชวนชม สมนึก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
257 นาง สิริมาตย์ จันทร์ขาว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
258 นางสาว สิริรัตน์ เดชเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
259 นาง ปิยวรรณ คุสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
260 นาย สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
261 นางสาว มธุรส ปราบไพรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
262 นางสาว สุกัลยา ปิ่นฟ้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
263 นางสาว สวรินทร์ ยั่งยืนรัตน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
264 นาง อัจฉราพร เลี้ยงอยู่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
265 นาง รัตนา เสียงสนั่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
266 นางสาว แขนภา ทองตัน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
267 นาย ณฐกฤตย์ นวมงาม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
268 นาย ทวี นวมนิ่ม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
269 นางสาว ธนพร ถมเสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
270 นาง นิรดา เอี่ยมอาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
271 นาย มนตรี ภูอิน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
272 นาย วิโรจน์ ว่องไวไพโรจน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
273 นาย สวัสดิ์ อุราฤทธิ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
274 นางสาว สุพรรณณี เพนวิมล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
275 นาง นงลักษณ์ พหุพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
276 นาย วิวัฒน์ เพิ่มสุข สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
277 นางสาว ดาวเรือง ขมแก้ว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
278 นาง สังเวียน จินดา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
279 นางสาว ปวีณา ทองเป๊ะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
280 นาง ศรัญญา ตรีทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
281 ผศ.ดร. จุฑารัตน์ นกแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
282 นางสาว กันยา อนุกูลธนากร ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
283 นางสาว ปรียพัศ พัฒนะสุธาดล ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
284 นาง รัตนพา พันธ์ศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบุลสงคราม
285 นาย เทวัญ ทาเกิด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
286 นางสาว อัมรินทร์ บุญพลอย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
287 ผศ.ดร. บัญชา ศรีสมบัติ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
288 นาย เจริญชัย พันธ์ศรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
289 นางสาว พรวรีย์ ทองกลึง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
290 นาย มนต์ชัย สุริยามาตร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
291 นางสาว วิกาญดา บุญคง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
292 นางสาว สุขสมาน สังโยคะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
293 นาง รัตนพา พันธ์ศรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
294 นาง จิตราภรณ์ ไกรฤทธิ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
295 นาย ซัมรี วาเตะ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
296 นาย อิสรา แสงสุวรรณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
297 นางสาว ซูฮัยลาร์ อาม๊ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
298 นางสาว ชุลี สุวรรณเรือง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
299 นางสาว อะห์ลาม เจะเตะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
300 นางสาว กามารีเย๊าะ ยาโม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
301 นางสาว ชัญญานุช เปลี่ยนบำรุง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
302 นางสาว นูสีลา ยูมะโซ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
303 นางสาว พัครู ดีเยาะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
304 ผศ. มณทิพย์ จันทร์แก้ว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
305 นาย ชาญชัย บาลศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
306 นางสาว ปรีดาวรรณ สินจรูญศักดิ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
307 นางสาว พรพิมล ภักดีวงศ์ธรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
308 นาง รัชณี จารุธรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
309 นางสาว ศรัญญา โรจนวงศ์ชัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
310 นาง สุภัททิรา โทนแก้ว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
311 ผศ. เอพร โมฬี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
312 นาง พฤษมงคล จุลพูล สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
313 นางสาว นภา มิ่งนัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
314 นาย ญาณทัศน์ บุญทศ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
315 นาย ธวัชชัย ประดู่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
316 นาง เกษมาพร ตัญบุญยกิจ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
317 นางสาว กฤษณา เสตพงศ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
318 นางสาว จริยา รัตนพันธุ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
319 นางสาว พัชรินทร์ ภาวิกานนท์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
320 นางสาว นันทพร วิชัยดิษฐ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
321 นางสาว ภัคภิญญา สว่างวงศ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
322 นาย อิฮซัน สือแต ฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
323 นางสาว รักชนก ผ่องอำไพ ฝ่ายหอสมุดจอห์นเอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
324 นางสาว ศิริรัตน์ เมืองแมน ฝ่ายหอสมุดจอห์นเอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
325 นาง สอปิยะ บุญตามช่วย ฝ่ายหอสมุดจอห์นเอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
326 นางสาว กาญจนา เทพน้อย สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
327 นางสาว ทัศน์สุทินา อารมณ์ทธิคุณ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
328 นาง สุดา พันธุสะ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
329 นาง วีณา ฤทธิ์รักษา สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
330 นาง จิระวัฒน์ พิสุทธิ์พิทยากุล สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
331 นาง วิทวาพร ชนะแก้วสมบูรณ์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
332 นางสาว สถิตาภรณ์ จันทรครา สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
333 นาง พัชรี นพจนสุภาพ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
334 นาง จารุวรรณ โกทะโน สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
335 นางสาว ดลดา อรุณรัตนวงศ์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
336 นางสาว ปราณีต ผดุงวงค์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
337 นางสาว พิสชา เชาวน์วุฒิกุล สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
338 นาง สุกัญญา ศุทธิวรรณรักษ์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
339 นาง อัญชลี วีระสุข สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
340 นาง มุกดา ชุมทอง สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
341 นาง พรทิพย์ ถลนอมกุลบุตร สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
342 นาง จิดาภา ศิริตระกูล สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
343 นาย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
344 นาย คมกริช รุมดอน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
345 นางสาว จอมใจ เพชรกล้า สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
346 นางสาว มนทิรา อินทร์แก้ว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
347 นางสาว นริศรา เฮมเบีย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
348 นาง กมลทิพย์ หลงหา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
349 นาง พัชรี นพจนสุภาพ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
350 นาง รัชนี เทพพูลผล สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
351 นาย สมบัติ นพจนสุภาพ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
352 นางสาว อรอนงค์ พึงจิตต์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
353 นาง แน่งน้อย ดวงสุริยา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
354 นางสาว จันทิมา จริยวัตกุล สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
355 นาย ทศพร ศิริโชคทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
356 นาง พรรณี จิวพุทธิธรรม สำนักหอสทุดและทรัพยากรสานสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
357 นาย สุธน สุภาวงศ์ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
358 อาจารย์ คมเดช บุญประเสริฐ สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
359 นางสาว เทวี เกล่งกล้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
360 นางสาว กาญจนา กริ่งรัมย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
361 นาย นิพนธ์ เศวตจามร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
362 นางสาว ประดับศรี เนตรนี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
363 นางสาว จิราพร ภิญญากรณ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
364 นางสาว อุบลพรรณ พันธ์ดารา สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
365 นางสาว สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
366 นางสาว ธนวรรณ น้อยศรีอยู่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
367 นางสาว ขนิษฐา จูมลี สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
368 นางสาว ชุษณา นราจันทร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
369 นาง ธนิกา ย่องไธสง สำนักหอสมุด วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
370 นางสาว พัชรินทร์ ยั่งยืน สำนักหอสมุด วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
371 นางสาว วิชุรี สุขสำราญ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
372 นาย จิรพจน์ ภูธำรง วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
373 นางสาว ปัญชลี เรืองสมุทร สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
374 นางสาว หทัยกานต์ วงศ์สวัสดิ์ สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
375 นางสาว อัญมณี ทองทั่ว สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
376 นาง อุไร เหลืองบริสุทธิ์ สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
377 นาง ศิริพร โหตรภวานนท์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
378 นางสาว โชติกา แจ้งเจริญกิจ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
379 นางสาว โสมรัศมิ์ พิบูลย์มณี หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
380 นาย ตะวัน พลชนะ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
381 นาย ทวี มานะธำรง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
382 นางสาว นิสากร มณี หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
383 นาย ประมุข หนูเทพย์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
384 นางสาว ปัทมา ปานมีทรัพย์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
385 นางสาว พรจิตต์ หมีงาม หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
386 นางสาว รุ่งนภา แสงระวี หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
387 นางสาว วิชุภรณ์ บุญธนะไพศาลวงศ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
388 นาย ศกล มงคลเนตร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
389 นาง ศศินาฎ ศรีคง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
390 นาย สรวิศ อัตตปรีชากุล หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
391 นางสาว สุดารัตน์ พบถาวร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
392 นาย อรรณพ ห่อกุล หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
393 นางสาว โชติกา วีระพงษ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
394 นางสาว กฤตยา ติณนรเศรษฐ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
395 นางสาว จันทรา เทพอวยพร หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
396 นางสาว ชนกชนม์ โรจน์บวรวิทยา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
397 นาย ธีรชัย ชินชำนาญ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
398 นางสาว นงเยาว์ บุญเจริญ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
399 นางสาว ปิยธิดา มงคลเนตร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
400 นางสาว ปิยะรัตน์ กุลอัก หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
401 นางสาว พิมพกานต์ บุญวงศ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
402 นาย มนตรี รุ่งเรือง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
403 นางสาว มุกรินทร์ กลั่นภักด หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
404 นาง วนิดา จันทร์ศรี หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
405 นางสาว วรรณนิภา เกื้อศักดิ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
406 นางสาว วิชาดา บุญจันทร์กุล หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
407 นางสาว อัมพร ลมสูงเนิน หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
408 นาง วุฒยา สินศิริ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
409 นางสาว สุทธิดา กำลังเกื้อ อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ
410 นางสาว พิณทิมา เลิศสมบูรณ์ คณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com