เลือกหน้า

การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว : บทเรียนและความท้าทาย

จัดโดย ชมรมห้องสมุดสีเขียว สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

กิจกรรมที่ผ่านมา

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com